Pellinge Marthaförening

Vår historik

13.06.2019 kl. 18:43

Föreningen grundas och 1950-talet

Stor-Pellinge Marthor grundades som en krets under Borgå sockens Marthaförening år 1948. Grundande medlemmar var Greta Gustafsson från Våtskär och ingift i Pellige, lotshustrun Ingrid Björkell hemmahörande i Helsingfors och Ingrid Andersson, från Söderby i  Stor-Pellinge. De hade hört att det fanns en Marthaförening i Lill-Pellinge och tog modell efter den. Man sammankom med två veckors mellanrum, turvis i Österby och turvis i Söderby hemma hos en martha. Föreningen fyllde en viktig social funktion, vilket det aktiva deltagandet med upp till 30 marthor per möte visar. Mötena öppnades ofta med sång och dagens lösen och avslutades likaså med sång. Under det första året hann man med många olika aktiviteter såsom  frågesport, basar, livliga diskussioner, högläsning, städning av begravningsplatsen och sammankomst då varje martha fick ta med en manlig gäst.
Många av aktiviteterna under kretsens första årtionde är aktuella ännu idag. Man ordnade t.ex. en kakgarneringskurs, hade ”spinnantalko” med Pellinge Ungdomsförbund, ordnade bjudningar med manliga gäster, besökte grannföreningar. Redan året efter att kretsen bildats bildades ett bibliotek. Till bibliotekarie valdes Irene Johansson (senare gift Tillman). Ett boklån kostade 10 mk och lånetiden var 2 veckor.
Kretsen hade också en egen marthadräkt, som fanns i två varianter en blårandig och en grönrandig. Tyvärr finns inget exemplar av marthadräkten bevarad.
Kretsen hade en vänförening, Bemböle marthaförening, som man besökte eller fick besök av.
År 1958 ombildades kretsen till en självständig marthaförening under namnet Stor-Pellinge Marthaförening.

1960-talet

På Marthadagen 18.7.1965 hade föreningen besök av 200 marthor och bjöd då på köttsoppa.
Under ett möte ventilerades butikernas vara eller inte vara. Det verkade som om butiken i Söderby skulle upphöra och man diskuterade om någon ställer upp med butik eller eventuellt någon martha.
Utdrag ur protokollet 5.3.1969 §4 ” Dagens värdinna bjöd på sedvanligt kaffe med flere sorters bröd till med påföljd att diskussionen kom igång. Olika matfett, solrosolja, hur hälsosamt är smör för äldre personer. Inte så bra; det finns ätbart margarin nuförtiden som smakar lika bra som smör d.v.s. nästan lika bra, men man måste tänka på hälsan och hur skönt att vara smal och smärt och föra sig graciöst.” (sekreterare Ingeborg Karlsson).
19.3.1969 berättade Fannys syster Edit om en kosmetikkurs och det beslöts att vid tillfälle ordna en i Pellinge också. Man konstaterade att ”utseende och uppförande bidrar en hel del till vår trevnad.”

1970-talet

Den 24 april 1971 ordnades korgflätningskurs hos Saga Weckman på Ollas. Kursen leddes av Svea Blomqvist från Lill-Pellinge. Hälften av marthorna flätade korgar och hälften var åskådare. En padda som trodde sig ha hittat en bra övervintringsplats i korgmaterialet kröp omkring och satte skräck i en del marthor.
I juli 1971 trakterade pellingemarthorna 40-50 personer från Nordens landtbruksdelegation med Pellinge fisksoppa och hembakt surbröd.
År 1971 dog föreningens första ordförande Ingrid Björkell .
1977 fick Rakel Tillman, en av de finlandssvenska mödrarna ,  medalj på morsdagen. Pellinge Marthaförening hyllade Rakel med nio rosor, en för varje barn. Medaljen uppvisades på följande möte för dem som inte haft möjlighet att delta i ceremonin.
I 1979 års årsberättelse kan vi läsa följande: ”Inga storverk har vi gjort, inte rest, inga kurser, var och en har sitt handarbete med under mötet, året har gått, ett nytt tar vid. Väl mött alla marthor!”

1980-talet

Under 1980-talet började föreningen engagera sig internationellt. Man understödde Sjömansmissionen i Hamburg, stickade lappar till filtar åt Moder Teresa i Calcutta och samlade in barnkläder för barn i Sri Lanka. Man höll även fortsättningsvis kontakt med vänföreningen  Bemböle marthorna och åkte på utfärder i hemtrakterna. Marthorna anlitades ofta då det kom långväga gäster som behövde traktering. 1987 t.ex. bjöds folkdanslagets gäster från Tranås på kaffe och kaka.
Deltagandet var aktivt. Man höll ca 17 möten per år och i medeltal deltog 14 marthor i mötena. Med tanke på att medlemsantalet var ca 20, var deltagandet synnerligen aktivt och föreningen fyllde en viktig funktion.
1989 beviljades Elfride Sjölund på Pellinge marthornas initiativ medalj på morsdagen. Den andra av de grundande medlemmarna, Ingrid Andersson, avled 1989.

1990-talet

Under 1990-talet fortsatte man traditionen med att stå för förplägnaden under barnfesten på Hörbergsgården som traditionellt ordnas i juli. Man samlade in pengar för Sjömansmissionen, till Luciainsamlingen, UNICEF, m.fl. liksom tidigare. Under 1990-talet inleddes också traditionen med att hålla café på Skärgårdshemmet i samband med jul- och påskmarknad.
År 1996 hade Pellinge besök av republikens president Martti Ahtisaari med hustru Eva. Föreningens verksamhet och föreningens äldsta medlem, Fanny Johansson presenterades för presidentparet under den välbesökta medborgarträffen på Skärgårdshemmet. En virkad badrumsmatta överräcktes till fru Eva Ahtisaari. Samma år höll Finlands Svenska Television ett stort jippo på Sandholmen. Marthorna ställde upp med lopptorg, försäljning av badmattor och snickeriarbeten. Tyvärr var kvällen kylig och regnig och kommersen liten.
Föreningens 50-årsjubileum firades med festmiddag på Skärgårdshemmet den 3 april 1998. Menyn bestod av olika fiskrätter som tillrets av Saga Nyholm. I samband med festen belönades två av föreningens mångåriga styrelsemedlemmar, Greta Gustafsson och Eva Johansson med lilla guldmärket.
För bevarandet av den indragningshotade Pellinge skola gjordes en namninsamling med 313 namn. Skolverksamheten fortsatte.
När föreningens äldsta medlem, Fanny Johansson fyllde 100 år inbjöds marthor och martyrer på mottagning på lägergården den 16.3.1999.

2000-talet

År 2001 omorganiserades föreningen. Marthorna, av vilka några varit med om att grunda föreningen bildade en egen krets, Pellinge Marthaförening seniorkretsen. Nya yngre krafter tog vid och medlemsantalet steg kraftigt. År 2009 beslöt Lill-Pellinge Marthaförening att avsluta verksamheten som egen förening och i stället uppgå i Pellinge Marthaförening som en egen krets. Idag har Pellinge Marthaförening  62 medlemmar, av vilka 14 hör till seniorkretsen och 12 till Lill-Pellingekretsen.
Marthaföreningen engagerade sig aktivt i bevarandet av Pellinge skola även på 2000-talet.

2010-talet

Seniorkretsens marthor har ca 15 medlemmar av vilka 10 kan delta i aktiviteterna. Man håller möten hemma hos varandra i regel en gång i månaden. Dessutom ordnas gemensamma träffar med Lill-Pellingekretsen. Seniormarthorna deltar även i huvudföreningens evenemang minst en gång i året. Lill-Pellingekretsen har 11 medlemmar och träffas även de regelbundet hos varandra.
På Pellinge marthornas program finns flere årligt återkommande evenemang. Vi fungerar som arrangörer för  påsk- och julmarknad på Skärgårdshemmet och i juli har vi flere år ordnat lantloppis i samband med Pellingedagarna. På vårvintern har vi flere år i rad ordnat en välbesökt Välmåendedag på kursgården. Vi har även t.ex. ordnat flere teaterresor, besökt sjöbevakningsstationen på Glosholm, varit på utflykt till Rudom gård med seniormarthorna för att fira 60-årsjubileet och ordnat utflykt till Pockar med bl.a. ridtur på islandshästar.
De medel vi får in använder vi t.ex. för att stöda den lokala skolan genom att utdela stipendier åt barnen varje vår.  Vi har även deltagit i internationella insamlingar och understött t.ex. återuppbyggnaden av Haiti 2010.

Pellinge Marthaförening
Kontaktuppgifter

Kontakt

pellinge.marthagmail.com

Lisbeth Forss
Ordförande
lisbeth.forssgmail.com
040 1895 812
  Heidi Johansson
Viceordförande
  Sonja Liljeberg
Sekreterare
  Maria Lindlöf
Kassör
  Anita Johansson, Gunvor Fagerholm
Medlem
  Barbro Hartwall
Seniorernas kontaktperson
  Birgitta Sundbäck
Lill-Pellinge marthornas kontaktperson